Filia Biblioteczna w Rudzie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rudzie wzięła udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej w Kościele św. Wojciecha w Rudzie, podczas których zaprezentowano powstałą w ramach warsztatów ludowych "Ocalić od zapomnienia..." trzymetrową palmę wielkanocną.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.03.2016 roku wprowadzone zostały zmiany organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania przy Placu Kazimierza Wielkiego w Wieluniu. Całkowitym zakazem parkowania objęty został obszar pomiędzy Ratuszem oraz Bankiem Pekao SA. Zmiany dotyczące organizacji ruchu wprowadzone zostały ma podstawie ustawy o prawie o ruchu drogowym, zabraniającej postoju mniej niż 10 m przed skrzyżowaniem lub przejściem dla pieszych na drodze jednokierunkowej oraz 10 m przed i za przejściem dla pieszych i skrzyżowaniem w przypadku drogi dwukierunkowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń B.R.D i warunków ich umieszczania na drogach, gmina Wieluń wprowadziła oznakowanie miejsc postojowych znakami pionowymi i poziomymi. Zgodnie z obowiązującym prawem zachowanie miejsc postojowych w rejonie banku nie było możliwe.

10 marca 2016 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie z wielunianinem, przedsiębiorcą, działaczem społeczno - kulturalnym, żeglarzem i szkutnikiem Wacławem Witkowskim.

Już po raz piąty szóstoklasiści z Gminy Wieluń stanęli w szranki w konkursie „Maraton Szóstoklasisty”, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach.

W dniu 17 lutego 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określającą warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Wsparcie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia, bez dodatkowych warunków, a także dla pierwszego dziecka przy spełnieniu kryterium w przeliczeniu na osobę w rodzinie 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny