Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Wielunia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2024 roku wpłynął raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45”.

Burmistrz Wielunia zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XCIII/1133/23 z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Masłowice. Zmiana nie będzie dotyczyć rysunku planu.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny