Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Wieluń Wschód Północ” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ETEAP2, na działkach o numerach ewidencyjnych: 81 i 82, obręb 1 w Wieluniu.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

Burmistrz Wielunia zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XCIII/1133/23 z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Masłowice. Zmiana nie będzie dotyczyć rysunku planu.

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację w 2022 roku w Gminie Wieluń zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Wieluń w 2022 roku”

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny