Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 maja 2016 roku upływa termin wpłacania II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2016 roku. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej. Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego: 90 8980 0009 2023 0026 4415 0001 z adnotacją - wpłata II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny