Od 16 marca 2022 roku (środa) w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy ulicy Piłsudskiego 14 rozpoczęła się rejestracja i nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.


W celu nadania numeru PESEL obywatele Ukrainy muszą posiadać niezbędne dokumenty:

1) wniosek w formie papierowej, według określonego wzoru, zawierający własnoręczny i czytelny podpis;
2) jedna fotografia (jak do dowodu osobistego);
3) dokumenty potwierdzające tożsamość np. paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, ewentualnie inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku dzieci do 18 roku życia - akt urodzenia;
W imieniu dzieci wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku pobierane będą odciski palców, za wyjątkiem dzieci do 12. roku życia oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju.
W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy - „UKR”. Rejestracja tych danych jest niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji.

UWAGA! Ponieważ procedura nadania numeru PESEL trwa ok. 30-40 minut trzeba liczyć się z kolejkami. W celu sprawnej obsługi Wydział Spraw Obywatelskich będzie pracował również w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 13.00.

Gmina Wieluń zapewnia również pomoc tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego w zakresie tłumaczenia dokumentów niezbędnych do nadania numeru pesel, który będzie pełnił dyżur w każdy piątek do końca kwietnia, rozpoczynając od 18 marca w godzinach 9.30 – 12.30 w Wydziale Spraw Obywatelskich.

 

З 16 березня 2022 року (середа) у Департаменті Громадянських Справ Міського Управління м. Велунь (Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wieluniu) на вул. Пілсудського 14 розпочалася реєстрація і присвоєння номеру PESEL громадянам України, які прибули до Польщі після початку війни в Україні.

Необхідні документи:

1) заява у письмовій формі, за певним зразком, яка містить власноручний і розбірливий підпис;

2) одна фотографія (як для документу, що посвідчує особу – dowodu osobistego);

3) документи, які посвідчують особу напр. біометричний паспорт, український внутрішній паспорт, або будь-який інший документ з фотографією, який дозволяє посвідчити особу, а у випадку дітей віком до 18 років – свідоцтво про народження;

Від імені дітей заяву подає один з батьків, опікун, куратор, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

При подачі заяви зніматимуть відбитки пальців, за винятком дітей віком до 12 років та осіб, у яких фізично неможливо зняти відбитки пальців.

Під час реєстрації даних особи і присвоєння номеру PESEL, а також отримання фотографії та зняття відбитків пальців будуть записані додаткові дані, такі як дата в’їзду до країни.

У реєстрі PESEL буде введено особливий статус для громадян України - „UKR”. Реєстрація таких даних необхідна для подальшого надання послуг органами польської влади.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Оскільки процедура присвоєння номеру PESEL займає прибл. 30-40 хвилин, то можуть утворюватися черги. З метою ефективного обслуговування Департаменту Громадянських Справ працюватиме також у суботи і неділі з 9.00 до 13.00.

Ґміна Велунь також надає допомогу присяжного перекладача української мови для перекладу документів необхідних для присвоєння номеру PESEL, перекладач чергуватиме щоп’ятниці до кінця квітня, починаючи з 18 березня від 9.30 до 12.30 у Департамент Громадянських Справ.

  • 274097844_373151817963464_8186115443461544929_n_-_ulotka
  • Ulotka_UA-1
  • Ulotka_UA_1703
  • Ulotka_informacyjna_UA-1
  • Ulotka_informacyjna_UA-2
  • ______
  • ukr
  • ulotka_PL-UA-2
  • za_l2-1
  • za_l2-2

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny