Informujemy, iż Gmina Wieluń uzyskała dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

W dniu 6 listopada 2023 r. została zawarta umowa nr PPC/000004/05/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Projekt będzie realizowany w oparciu o moduł C - utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe.

Termin realizacji projektu: od 6 listopada 2023 r. do 30 grudnia 2024 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 687 675,60; dofinansowanie z PFRON: to kwota 550 000 zł.

W ramach realizacji projektu powstanie integracyjny, ogólnodostępny plac zabaw, który nie będzie podkreślał różnic, ale ułatwi akceptację i współdziałanie poprzez użytkowanie tych samych urządzeń zabawowych, które są dostępne i użyteczne dla wszystkich. Planowane urządzenia będą uwzględniały cechy fizyczne osób niepełnosprawnych z różnych grup wiekowych.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny