Gmina Wieluń podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie do 3 256 381,45 zł (co stanowi do 85% kosztów kwalifikowalnych). Celem projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wieluń. Planowana wartość zadania: 4 217 744,61 zł.

 

Założeniem projektu jest zwiększenie produkcji energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Wieluń, a także uzyskanie oszczędności i optymalizacji kosztów zużycia tej energii. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się, w szczególności do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji lub ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych, a przede wszystkim do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym woj. łódzkiego. W tym celu zaplanowano inwestycję polegającą na zaprojektowaniu i budowie 260 szt. instalacji OZE (59 instalacji na biomasę – pellet, budowie 123 instalacji fotowoltaicznych oraz 78 instalacji kolektorów słonecznych z 2-3 kolektorami płaskimi, wspomagających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z systemem zapewniającym ciągłość pracy instalacji, magazynem energii i niezbędną armaturą) w 196 lokalizacjach. Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje grzewcze. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do redukcji emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza. Nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w woj. łódzkim i wzrost aktywności społecznej. W projekcie przestrzegane będą reguły koncepcji uniwersalnego planowania w zakresie dostępności, użyteczności, elastyczności zastosowanych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. W projekcie przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz promocję projektu. Projekt służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom Gminy Wieluń. Bezpośrednio z realizacji przedsięwzięcia skorzystają mieszkańcy 196 gospodarstw domowych, tj. 769 osób (grupa docelowa).

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny