W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi utworzono w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie ekopracownię pod nazwą ,,Młodzi ekolodzy”. Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła 55 775,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi 50 000,00 zł.


W ramach projektu pracownia została wyposażona w sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy, nagłaśniający, tablicę multimedialną oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią zajęcia z zakresu przyrody, chemii, biologii, fizyki i geografii. Wyposażenie pracowni dopełniły meble oraz rośliny. Ponadtow pracowni dokonano wymiany dotychczasowych źródeł światła na energooszczędne i ekologiczne.

 

Kolejnym działaniem w ramach projektu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” będzie osiągnięcie efektu ekologicznego. Ekopracownia zostanie wykorzystana do różnorodnych działań dydaktycznych o charakterze przyrodniczo - ekologicznym tj. poszerzania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej, kształtowania postaw proekologicznych i prozdrowotnych, czy kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska.

Miejsce to zapewne stanie się przestrzenią otwartą dla młodszych i starszych uczniów szkoły, rodziców i zapraszanych gości. Uczniowie będą mieli szansę uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych oraz w zajęciach przygotowujących do konkursów przyrodniczo – ekologicznych.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny