Zgodnie z art. 21 ust. 4, 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 2129), Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania pt. ”Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych”, znajdujących się pod nadzorem Starosty Wieluńskiego, wyłożone zostały projekty uproszczonych planów urządzania lasów. Plany wyłożono w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, pok. nr 49 na okres 60 dni od dnia 08.05.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. Informuje jednocześnie, że w okresie 30 dni właściciele lasów mogą wnosić zastrzeżenia i wnioski do projektów tj. do dnia 06.06.2019 r.

Zastępca Burmistrza Wielunia
Joanna Skotnicka - Fiuk

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny