Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.11.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 284, poz. 784), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestora Wielton S.A.
z siedzibą przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa i rozbudowa hali magazynowej części zamiennych na działkach nr 53, 54, 55 obręb 18 miasto Wieluń, działkach nr 32/5, 34/1, 34/2 obręb 2 miasto Wieluń”. W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny