Wieś znana od XIX w., niegdyś wchodziła w skład dóbr Chotów. W 1837 r. liczyła 11 domów i 51 mieszkańców, w 1886 r. odpowiednio 16 i 89.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1395 r. i wspomina Mateusza ze Starzenic (Starzenicze). W źródłach występuje również nazwa „Stersnicz”. Późniejsze informacje wymieniają kolejnych właścicieli wsi - Bartłomieja i jego syna Jana (1401), Msczischco herbu Falkenberg (1414), Jana zw. Paryszem (1419), Stanisława (ok. 1425), Stanisława (Starzeńskiego) i Grzegorza (1454-63) oraz Stefana. W 1511 r. jako właściciele wymieniani są Jan Starzeński i Jan Urbański, w 1552 r. wieś była własnością czterech członków rodziny Starzeńskich.
Wieś należała w 1520 r. do parafii rudzkiej.
Tutejszy majątek należał w l. 30-tych do Kazimierza Lubieńskiego i miał powierzchnię 765,2 ha (1934 r.), we wrześniu 1938 r. jako właściciel wymieniany jest Ernest Helmerson.

W Starzenicach urodził się 15. stycznia 1882 r. Ignacy Kozielewski, autor słów do hymnu harcerskiego Wszystko co nasze..., działacz przedwojennych organizacji harcerskich i narodowo-katolickich, nauczyciel.

Odkryto tu cmentarzysko z okresu halsztackiego

Pierwsza wzmianka o wsi wspomina sołtysa Jana (1323 r.). W 1387 r. właściciel Turowa Jan, syn sędziego wieluńskiego Izajasza sprzedał swoją część wsi mieszczanom wieluńskim, w 1446 r. Jakusz z Głupczyc sprzedał rajcom wieluńskim dobra turowskie i kurowskie należące do jego bratanicy Stachny. W 1499 wymieniany jest Mikołaj Kot z Turowa. W 1519 r. ogłoszono zakaz korzystania z lasów w Kurowie i Turowie. Miasto Wieluń uzyskało w 1549 r. dla Turowa i Kurowa przywilej na przeniesienie wsi z prawa polskiego prawo niemieckie. W 1552 r. wieś posiadała 13 kmieci z karczmą 6,75 łana, do tego sołtys i karczmarz mieli po 1,75 łana. W 1520 r. wieś należała do parafii Chotów.
Turów wraz z Kurowem zostały zastawione Psarkim na 70 lat (do 1793 r.), później, w 1806 r. wydzierżawiono je Volgemuttowi, a następnie Stokowskiemu. W 1892 r. liczyła 95 domy (w tym 8 w Zwiechach) i 591 mieszkańców (w tym Zwiechy). Sama osada Zwiechy znana jest od 1. poł. XIX w., w 1827 r. liczyła 5 domów i 25 mieszkańców.
W l. 30-tych XX w. funkcjonował tu wiatrak. Wieś została poważnie zniszczona we wrześniu 1939 r.

W Zwiechach odkryto cmentarzysko z późnego okresu halsztackiego.

Znaleziska archeologiczne (cmentarzysko oraz skarb monet z l. 1102-1170) świadczą, że wieś istniała już w XII w. W 1294 r. wymieniony jest rycerz Adam zw. Skarga "de Orbanich". W źródłach pisanych wymieniani są późniejsi właściciele Urbanic - Piotr, Mikołaj i Bartosz (1459), Piotr Urbański (1496), Klemens, Paweł i Albert (1499). W 1520 r. wymienia się trzy folwarki, wieś należała wówczas do parafii Ruda. W 1552 r. jako właściciele wymienia się sześciu członków rodziny Urbańskich. W rękach tej rodziny wieś pozostawała w latach późniejszych (należała m.in. do kasztelana wieluńskiego Wojciecha Urbańskiego, zm. 1692).
W 1827 r. liczyła 13 domów i 96 mieszkańców.
Właścicielem tutejszego majątku o powierzchni 91 ha (1934 r.) był w okresie międzywojennym Józef Czerwiński.

Idea programu Zdrowe Miasta

„Zdrowe Miasta" to program Światowej Organizacji Zdrowia. Jego celem jest poprawa warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców. Opiera się na holistycznej koncepcji zdrowia zakładającej, że „zdrowie to nie tylko brak choroby i niepełnosprawności, ale stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu".

Od 6 lutego 2004 roku Gmina Wieluń jest jednym z 40 miast należących do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (strona internetowa Stowarzyszenia: www.szmp.pl), będącego jedną z 24 narodowych sieci w Europie posiadających certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia (Uchwała nr IX/66/03 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 maja 2003 r.)

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – członkowie w 2012 r.


Cele Stowarzyszenia:

  1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach
  2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin
  3. Wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach
  4. Aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia
  5. Rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast w kraju i na świecie

„Zdrowe Miasto" to miasto, które traktuje sprawy zdrowia jako priorytet, dąży do rozwiązywania problemów w tym zakresie i poprawy istniejącej sytuacji. Oparty jest na współpracy i współdziałaniu wielu partnerów, takich jak: inne wydziały i jednostki organizacyjne urzędu, placówki służby zdrowia, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe.

ZDROWE MIASTO to nie honorowy tytuł przyznawany przez Światową Organizację Zdrowia - to cel, który możemy razem osiągnąć!

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny