W ramach realizacji projektów przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na dofiansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich gminy Wieluń zrealizowano trzy projekty.

Gmina Wieluń podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie do 1 776 790,41 zł (co stanowi do 85% kosztów kwalifikowalnych). Całkowita wartość projektu planowana do poniesienia wynosi 2 571 120,25 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych na terenie Ziemi Wieluńskiej oraz województwa łódzkiego poprzez remont zespołu dworsko-parkowego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

Informacje
o programie
Czyste Powietrze

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem Czyste Powietrze i licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, że rządowy program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji poprawiających charakterystykę energetyczną budynków. Głównym celem tego programu  jest ograniczenie lub usunięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zostały wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Inwestycje jakie mogą być realizowane w ramach tego programu to m. in.: wymiana starych pieców i kotłów  na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych w tym docieplenia przegród i wymiana okien. Formy dofinansowania: dotacja lub pożyczka lub dotacja oraz pożyczka łącznie.

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych, od których liczona jest dotacja to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 7 tys. zł.

Z programu mogą skorzystać osoby:

  1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku;

  1. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek  nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.gov.pl/web/srodowisko/czyste-powietrze oraz WFOŚiGW w Łodzi: http://www.wfosi gw.lodz.pl/czyste_powietrze.php

W ramach porozumienia podpisanego między Gminą Wieluń a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w Urzędzie Miejskim w Wieluniu pl. Kazimierza Wielkiego 1 – ratusz, pok. 9, w ramach punktu konsultacyjnego, w godzinach urzędowania, będzie można złożyć wniosek, uzyskać dodatkową poradę oraz konsultacje dotyczące programu. 

ulotka.pdf

ulotka1.pdf

Gmina Wieluń podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie do 3 256 381,45 zł (co stanowi do 85% kosztów kwalifikowalnych). Celem projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wieluń. Planowana wartość zadania: 4 217 744,61 zł.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny